Quy định về lắp đặt nút nhấn

QUY ĐỊNH NÀO LIÊN QUAN ĐẾN LẮP ĐẶT NÚT NHẤN BÁO CHÁY

Căn cứ theo TCVN 5738-2001 có quy định như sau:

Định nghĩa nút nhấn tại mục 2.4

Vị trí nút nhấn được thể hiện như sau: