Báo cháy dây nhiệt Signaline FT

  • Signaline FT-68: Nhiệt độ 68 độ
  • Signaline FT-88: Nhiệt độ 88 độ
  • Signaline FT-105: Nhiệt độ 105 độ