Cáp dùng trong báo cháy

Quy định về cáp chống cháy trong hệ thống báo cháy

Để trả lời cho câu hỏi cáp trong hệ thống báo cháy có cần dùng loại chống cháy hay không, cần phải tham khảo các tiêu chuẩn sau.

Theo Quy chuẩn QCVN-06: 2020 có quy định như sau:

Trong TCVN 7568-14: 2015 có quy định như sau:

Theo TCVN 5738:2001 có quy định

Vì vậy trong mọi trường hợp cáp chống cháy có thời gian 30 phút là đáp ứng yêu cầu của các tiêu chuẩn.