Báo cháy sớm DFA05

DFA 05 là đầu báo cháy khói sớm, độ nhạy cao bởi nhà sản xuất SD3 được OEM bởi Securiton.

Có các loại mã:
  • DFA05 1C: báo cháy khói sớm loại 1 cảm biến
  • DFA05 2C: báo cháy khói sớm loại 2 cảm biến
  • DFA05 3C: báo cháy khói sớm loại 1 cảm biến, có LED hiển thị
  • DFA05 4C: báo cháy khói sớm loại 2 cảm biến, có LED hiển thị
  • SSD 535-1: Cảm biến độ nhạy cao 0.5%-10%
  • SSD 535-2: Cảm biến độ nhạy cao 0.01%-10%
  • SSD 535-3: Cảm biến độ nhạy cao 0.002%-10%